Medlemsavgifter

Molnflygarens bankgiro: 5091-9158

Betalningssätt

Det finns två sätt att betala medlemsavgiften till samfälligheten:

  1. Kvartalsvis i förskott.
  2. Månadsvis i förskott för medlemmar som väljer att betala med autogiro*.

På stämman redovisas den nya budgeten och vad varje delägarfastighet ska betala. Medlemmarna ska i förskott senast på angiven förfallodag betala beslutade avgifter. Avgiften för medlemmar med autogiro drages normalt den 28:e månaden innan. När den 28:e inträffar på en helg följer dragningarna Bankgirots praxis.

*) 2007-08-22 var det 133 medlemmar som betalade via autogiro.

Avgifter

Avgiften fr o m 2011-01-01** är:

  • 2 000 kr/månad.
  • 6 000 kr/kvartal.

**) Meddelat på stämman 2010-10-28.

Förseningsavgift

En förseningsavgift om 200 kronor för varje påbörjad månad påförs medlem som betalar medlemsavgiften försent.
Avgiften skall vara föreningen tillhanda senast sista bankdagen innan den period som avgiften avser.

Enligt Lagen om förvaltning av samfälligheter är samfällighetsföreningens fordran direkt utmätningsbar på samma sätt som en lagakraftägande dom. Detta är enligt lagstiftaren den säkerhet som betalande medlem har så att inte kostnaden vältras över på dessa.

Berörd medlem får alltid erbjudande om hur skulden ska betalas innan begäran om utmätning sker.

Parkeringsavgift

Se sidan Trafik och parkering.