Om organisationen

Stämman

Stämman är högsta beslutande organ och hålls en gång om året under november. Vid stämman redovisas senaste periodens verksamhet och ekonomi, kommande verksamhet och ekonomi, val av styrelse och övriga funktionärer. Här finns listan med förtroendevalda.

Även förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna behandlas.

Motioner lämnas senast 30 september för att kunna beredas av styrelsen och tas med på ordinarie stämman.

Styrelse

Styrelsens ledamöter väljs på stämman och har till uppgift att förvalta och driva verksamheten enligt stadgarna och samfällighetslagen . Även anvisningarna för medlemmarna är ett viktigt styrdokument både för styrelsen och medlemmarna.

Funktionärer för Träfflokalen, P-gruppen, IT-ansvarig och Mark- och materialansvariga utses av styrelsen.

Revisorer

Revisorerna granskar styrelsens arbete med avseende på verksamhet och ekonomiskt utfall.

Etapprepresentanter

Utsedda representanter inom varje etapp har en viktig roll i själva skötseln av vårt område. Tillsammans med medlemmarna så har man ett skötselområde som man ansvarar för.

Valberedning

Till sin hjälp har valberedningen även de utsedda etapprepresentanterna. Skicka förslag på medlemmar som ska ingå i styrelsen eller andra funktioner till valberedningen .

Träfflokal

Utsedda representanter har hand om bokning av träfflokalen , ser till att det är ordning och städat efter varje utlåning.

P-hyresgrupp

Utsedda representanter håller ordning på våra gästparkeringar och vägar inom området. Meningen är enligt stämmobeslut att om medlemmarna utnyttjar parkeringarna för egen del, så ska de betala en kontrollavgift (400Kr/tillfälle). Den andra uppgiften är naturligtvis att se till att inga obehöriga utnyttjar våra gästplatser.