Aktuellt om sophanteringen

Under senare tid har en del hänt. Som alla vet väntar vi ju på besked från lantmäteriet, det vill säga den ändring i vårt anläggningsbeslut som ska ge oss rätt att ordna vår egen sophantering med sopkärl.

Vi lämnade in ansökan i september förra året. I maj fick vi äntligen besked om att det var dags för sammanträde på lantmäteriet, tillsammans med de två andra sökandena vilkas ärenden har beröringspunkter med vårt. Det är Stockholms kommun (som ju äger mark i vårt område och är de som varit medlemmar i Sopsam, sopsugssamfälligheten, och nu vill lämna den) samt Jubileumshusen tvärs över gatan som har en liknande situation som vår.

Efter en kort tid fick vi dock beskedet om att sammanträdet var inställt. Samtidigt meddelade lantmäteriet att…

… en begäran om att ärendet ska handläggas av det statliga lantmäteriet i stället för av det kommunala har hörsammats. (Vi protesterade eftersom det förmodligen kommer att förlänga väntetiden en hel del – dock utan resultat).

… ett yrkande har kommit in, från bostadsrättsföreningen Luftskeppet, om att vi bör anslutas till och bli delägare i sopsugen. Det betyder att alla enskilda medlemmar/fastighetsägare i vårt område – eftersom det ju bara är fastighetsägare som kan vara delägare i sopsugen.

… att de tre ovannämnda ärendena kommer att handläggas tillsammans.

Alltså har vårt ärende för snart en månad sedan förts över till det statliga lantmäteriet. Vi befarar att handläggningstiden kommer att bli lång, men vi räknar i alla fall med att vårt ursprungliga ansökningsdatum är det som gäller. Så fort vi får en handläggare kommer vi att ta kontakt och se om vi kan göra något för att påskynda processen.

Vad gäller yrkandet om anslutning till sopsugen bedömer vi att vi tillsammans har alla möjligheter att motsätta oss detta.

Styrelsen