Senaste nytt om sopsugen, extrastämma och information om fullmakter

Inledning

Som vi alla känner till har Skarpnäcks sopsug varit ur funktion under lång tid, och tyvärr tror vi i styrelsen inte att den kommer att fungera igen under överskådlig tid. Som vi informerat om tidigare har det dock – mycket oväntat – visat sig att varken Molnflygaren som samfällighet eller vi alla som enskilda fastighetsägare är medlemmar i Sopsam. Detsamma gäller våra grannar Jubileumshusen. 

Vad har hänt sedan sist?

Den 19/4 organiserade Molnflygarens styrelseordförande Lasse Brodén och styrelsesuppleant Pelle Beckman ett dialogmöte angående sopsugen i vårt område. Närvarande var vår advokat Anna Almroth och representanter från Lantmäteriet Stockholm, Trafikkontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Miljöförvaltningen och Exploateringskontoret. Målet var att presentera vår samfällighets syn på nuläget, att ta del av andra aktörers åsikter och presentera möjliga lösningar för områdets avfallshantering. Under mötet hölls en presentation som finns under fliken Protokoll & Dokument.

Dialogmötet fick ett fint mottagande och vi uppfattade att alla närvarande fick värdefull information och uppslag till vidare arbete. Lantmäteriet bekräftade att vi inte kan betraktas vara medlemmar i sopsugens samfällighet och Stockholm Vatten och Avfall gav mera information om planering för sopsugen.

Exploateringskontoret fick ta del av det juridiska läget för första gången varför styrelsen har bjudit in till ett uppföljande möte i slutet av maj.

Vad händer nu?

Under maj kommer styrelsen att kalla till extrastämma i samfälligheten. Alla medlemmar kommer att få ett brev från styrelsen med ett röstkort samt en fullmakt att fylla i och återlämna till styrelsens brevlåda. Extrastämman och fullmakterna behöver styrelsen för att kunna arbeta för att säkerställa en temporär avfallshantering medan sopsugen är trasig, och för att kunna utreda och eventuellt implementera en egen alternativ avfallslösning för oss i Molnflygaren. Röstkorten ersätter inte den fysiska stämman men mot bakgrund av den rådande pandemin uppmanas medlemmarna att inte närvara vid stämman, utan rösta via röstsedeln. Möjligheter att ställa frågor kommer att finnas via e-post till styrelsen och eventuellt ett digitalt informationsmöte innan extrastämman.

Under sommaren och hösten kommer styrelsen sedan att fortsätta utredningsarbetet av egen avfallshantering och presentera för omröstning efter sommaren eller i anslutning till årsmötet.

Om pandemiläget tillåter kanske vi alla åter kan samlas till nästa årsmöte!

Varför behövs fullmakter och extrastämma?

Varken Molnflygarens samfällighet eller individuella fastighetsägare är medlemmar i den samfällighet som sköter sopsugen (Sopsam) och därför sker den nuvarande avfallshanteringen genom Sopsam utan avtal eller annan legal grund. Eftersom den juridiska situationen minst sagt är snårig vill styrelsen vara proaktiv och skriva ett formellt avtal med Sopsam gällande den tillfälliga avfallshanteringen. När den tillfälliga avfallshanteringen började antogs vi vara medlemmar och därför finns inte något avtal idag.

För närvarande inte ingår i Molntappens (den ga som Molnflygaren förvaltar) ändamål att hantera avfall och därför behövs ett stämmobeslut och fullmakt angående detta. Vad gäller avtalet är stämmobeslutet viktigt för att förankra hos våra medlemmar att avtal tecknas mellan Molnflygaren och Sopsam.

Fullmakten ger också styrelsen rätt att företräda de fastighetsägare som undertecknar i lantmäteriprocessen gällande möjlig egen avfallshantering.

Anledningen till att fullmakten innehåller två delar är att arbetet kring sopsugen är väldigt resurskrävande för styrelsen. Arbetet med sopsugen har med råge överstigit den normala arbetsmängd som ingår i styrelsearbetet och därför behöver vi arbeta så effektivt som möjligt. 

Molnflygaren kommer alltså inte att påbörja något arbete med att implementera avfallshantering innan vi haft en omröstning speciellt om det, senare i höst. Då kommer styrelsen att presentera underlag kring ekonomi och utförande.

Viktigt att känna till är att styrelsen kommer behöva fullmakter från samtliga medlemmar. Om det inte sker kommer det tyvärr att bli mycket komplicerat, för att inte säga omöjligt, att driva arbetet kring sopsug och avfallshantering vidare.

Kan vi inte använda digitala fullmakter, till exempel genom BankID?

Nej, tyvärr tillåter Lantmäteriet inte det.

Hur skulle vår egen avfallshantering kunna fungera i framtiden?

Planerna är en kombination av nedgrävda markbehållare och markstående kärl på fem platser i området. I presentationen från dialogmötet den 19/4 finns litet mera information om detta (finns på hemsidan). 

De tekniska förutsättningarna för detta verkar goda i vårt område, men det är också beroende av att vi kan ingå avtal med markägaren Stockholm stad genom Exploateringskontoret, med mera.

Kan vi inte bli medlemmar i sopsugen istället?

Molnflygarens samfällighet kan inte bli delägare i sopsugsgemensamhetsanläggningen som Sopsam förvaltar just därför att även vi är en samfällighet. Endast fastigheter kan vara delägare i gemensamhetsanläggningar. Ägare till fastigheter som är delägare i en gemensamhetsanläggning är medlemmar i den samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen och det skulle därför krävas att Molnflygaren ägde en fastighet som är delägare i sopsugsgemensamhetsanläggningen för att vara medlem i Sopsam. Så är inte fallet här och det ingår inte heller i Molnflygarens ändamål att äga fastigheter.

Enskilda medlemmar i Molnflygaren –– det vill säga enskilda fastighetsägare –– skulle i teorin kunna bli medlemmar i sopsugen, men det väcker ett antal frågor:

Önskar Sopsam flera medlemmar? Det skulle innebära stora renoveringskostnader för vår rördragning. Och vad händer för de fastighetsägare som inte vill bli medlemmar?

Vad händer då med sopsugen?

Kommunfullmäktige i Stockholm har tagit ett principbeslut om att Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, på sikt ska överta huvudmannaskapet för sopsugsanläggningar i staden. SVOAs plan för sopsugen i Skarpnäck är att utreda förutsättningarna för ett övertagande under 2021 och presentera någon form av förslag till Sopsams styrelse under följande år. SVOA har dock inget uppdrag att renovera en trasig sopsug och har heller aldrig tidigare genomfört en sådant övertagande. SVOAs representant var dock på dialogmötet väldigt tydlig med att poängtera att kostnaderna för en eventuell renovering som SVOA låter genomföra av sopsugen kommer att belasta alla dess användare och inte bäras av SVOA. 

Sopsam själva är ännu inte klara med utredningsarbetet kring en renovering av sopsugen. Så här skriver de i sin senaste medlemsinfo:

”Den pågående pandemin kräver en annorlunda utformad årsstämmo- och röstningsprocess, samtidigt som det är viktigt att styrelsen tydligt kan redogöra för den planerade reparationen av sopsugsanläggningen. Därför kommer inte styrelsen ut med ett sammankallande till årsstämman förrän vi fått in anbuden för den omfattande renoveringen samt sammanställt åtgärdsförslaget inklusive kostnadsberäkningen. Det innebär att det kan bli en senarelagd årsstämma med poströstning i år.”

Sopsam i sin medlemsinfo

Det är en mycket komplicerad situation både tekniskt, juridiskt och ekonomiskt och i dagsläget är det mycket svårt att säga när och till vilka kostnader sopsugen kan tas i drift igen. 

Hur ser Molnflygarens tidplan ut?

Denna planering är en grov uppskattning och kan ändra sig betydligt beroende på ny information eller agerande från myndigheter och andra aktörer.

  • Fullmakt och omröstning start Maj 2021
  • Formellt avtal med Sopsam angående temporär avfallshantering efter beslut om detta från Molnflygarens medlemmar
  • Möte med exploateringskontoret, maj 2021
  • Planering och utredning alternativ avfallslösning juni-sept 2021
  • Presentation av alternativ och omröstning årsmöte höst 2021

Datum

16/6 Extrastämma. Röstsedel, och fullmakt senaste dag att lämna in.
Fysisk plats: Parken nedanför skyddsrummet, bilparken. Även om det är trevlig att träffa medlemmar uppmanar vi er att inte närvara fysiskt i dessa pandemitider, utan att poströsta och ställa eventuella frågor via e-post.

Röstkort lämnas i brevlådan på Tätorpsvägen 190.

Frågor?

Frågor mailas till styrelsen@molnflygaren.se

Avslutningsvis

Mycket arbete återstår men styrelsen ser hoppfullt på situationen och jobbar vidare för att vi alla ska kunna leva och bo i ett så fint, funktionellt och miljövänligt område som möjligt! 

Varma hälsningar och väl mött i Molnflygaren,

/Styrelsen