Vad händer med sopsugen?

Medlemsinformation från styrelsen för Sopsug i Skarpnäck SamfällighetsföreningMottagare – sopsamfällighetens medlemsorganisationerAngående den rådande situationenUnder perioden fram till den 10 januari 2021 har Sopsam aktiverat extra ronderingar, dvs en utökad bemanning för kontroll och städning runt utställda sopkärl och containers i Skarpnäck. Detta är dock en temporär åtgärd för att få det rent och fint fram till Trettondagen. Extra bemanning innebär extra kostnader varför vi vänder oss till er, samtliga delägare, med uppmaning om att sprida följande information till sina boende, anställda, kunder och leverantörer:Det är förbjudet att lämna hushållssoporna utanför de utställda plastkärlen respektive containrarna. Locken på kärlen samt luckorna till containers ska hållas stängda. Soppåsar ska vara knutna och får fördelas jämnt över samtliga utställda kärl. Kärl får inte fyllas över brädden. Är det närmaste sopkärlet fyllt får man gå till ett annat, alternativt avvakta tills tömning har sket. Sopor som råkar trilla ut får man plocka upp. Vuxna och friska ska hjälpa äldre och rörelsehindrade. Alla ska hjälpas åt att hålla det städat och fint där man bor eller jobbar.  Beträffande grovsopor och källsorterade fraktioner – samma regler gäller även här – inget avfall utanför sopkärlen som står i miljöstugorna. Allt som lämnas utanför debiteras separat och innebär extra utgifter för fastighetsägaren. Blanda inte ihop fraktionerna. Håll det rent och fint i miljöstugorna.Vänligen sprid detta budskap vidare genom att annonsera vid sopstationer, på anslagstavlor, i allmänna utrymmen, på hemsidor och på sociala medier. Det är vår gemensamma sak att värna för vår stadsdel, vår boendemiljö och vår ekonomi.Angående sopsugsanläggningenSopsams styrelse har enhälligt beslutat att sätta all fokus på att inför kommande årsstämman ta fram förslag för renovering av sopsugsanläggningen.Beslutet grundar sig på 3 separata utredningar. Två juridiska, beställda av Sopsam och en teknisk, beställd av 9 oberoende bostadsrättsföreningarna. De juridiska har utrett möjligheterna att ändra anläggningsbeslutet, alternativt upplösa samfällighetsföreningen, medan den tekniska har kartlagt möjligheterna till alternativa sophanteringslösningar i Skarpnäck.De slutsatser som utredarna kommit fram till kunde sammanfattas enligt följande:Möjligheten att få anläggningsbeslutet upphävt är begränsad, särskilt om det finns fortsatt behov för flera fastigheter medan annan lösning för dessa fastigheter inte är möjlig. Ändringar av anläggningsbeslutet är möjliga om synnerliga skäl föreligger och om samtliga delägare är överens. Om delägarna inte är överens så krävs en både dyr och långdragen omprövningsprocess. I och med att stadsdelen är planerad och byggd för stationär sopsug som insamlingssystem så finns det begränsade möjligheter att ersätta det med andra system. Olika kvarter har olika förutsättningar men för de flesta skulle konsekvenserna bli negativa (orimligt långa avstånd för avfallslämnare, betydligt fler tunga transporter i området, riskabla hämtningsförhållanden samt höga anläggnings- och driftkostnader). Inte heller mobil sopsug kan sägas utgöra ett bra alternativ på grund av de höga anläggningskostnaderna. Konsulternas bedömning blev därför att rimliga alternativ till stationär sopsug saknas.Det fattade beslutet innebär att det råder handlingsberedskap och att projekteringsarbetet har startat. Under projekteringsarbetet kommer extern konsulthjälp att upphandlas. Samtidigt pågår en översyn av samtliga befintliga kontrakt inklusive grovsopsavtalet med Bodab.Tre arbetsgrupper har bildats – den ekonomiska, den tekniska och den administrativa. Arbetsgrupperna kommer att hantera den löpande verksamheten inklusive information till medlemmarna.En av de centrala frågorna är finansieringen – vi utreder olika alternativ och återkommer med förslag när dessa har utformats. Dock kan vi redan nu säga som det är att det kommer behövas ägartillskott, vilket innebär att kostnaden för renoveringen kommer att belasta samtliga medlemsorganisationer.SlutordetAvslutningsvis vill vi påminna om att det omfattande haveriet har drabbat hela vår stadsdel och att några snabba och enkla lösningar varken finns eller har funnits men att vi nu gör så gott vi kan och att vi vill uppmana alla andra att göra så gott de kan för att minska de negativa effekterna. Vi ska klara av den här situationen. Till dess är vårt syfte att i ett samarbete med er skapa så god miljö som möjligt under de rådande omständigheterna.I och med det passar vi på att önska er allaEn riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!— 
Vadim Azbel
/Styrelseledamot
Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening
Anmärkning: Molnflygaren har reserverat sig mot beslut att renovera sopsugen.