Anvisningarna

Anvisningarna du nu läser kan sägas vara en uppslagsbok för dig som bor i vårt område. Här hittar du svar på de flesta frågor som rör boende, utemiljö m.m. De uppdateras regelbundet.

Utöver anvisningarna och hemsidan finns informationsbladet Molnflygar’n som du får i brevlådan 3-4 gånger per år.

Gå gärna med i gruppen Molnflygaren på Facebook. Den drivs helt av medlemmarna själva.

Begreppsförklaringar

Beslut som tagits om att bilda en gemensamhetsanläggning efter begäran från delägarfastigheter inom ett geografiskt område. I beslutet anges vilken verksamhet som ska bedrivas. Molnflygarens senaste är daterat 2003-08-27 (dnr 2002-17443-421) utfärdat av Lantmäterimyndigheten i Stockholms Län.
Gemensamhetsanläggningen som är till gemensam nytta för delägarfastigheternas ägare.
Område som en grupp av medlemmar har ansvar för och som ska skötas så att kostnader för entreprenörsinsatser undviks så långt det är möjligt. Se Hitta i området under Hur gör jag på menyn.
En gemensamhetsanläggning bildad enligt anläggningslagen (SFS 1973:1149) innebär en för framtiden bestående samverkan mellan flera fastigheter när det gäller deras gemensamma behov.
Fastighet som ingår i samfälligheten och har en andel i egendomen.
Samling av delägarfastigheter upptagna i anläggningsbeslut.
Ägare till delägarfastighet som ingår i samfälligheten.
Det utgår arvode till de förtroendevalda inom samfälligheten. Se rubriken Arvoden för att se dessa.
Juridisk person vilken delägarfastigheternas medlemmar en gång genom beslut bildat för att förvalta egendomen. Samfällighetsföreningen förvaltar anläggningar och markområde utanför delägarfastigheternas tomter.

Rollbeskrivningar

P-hyresgruppen finns för att upprätthålla de regler kring parkering och bil i området vi gemensamt beslutat om i föreningen.
Lokalansvariga ansvarar för vår gemensamma träfflokal och lån av denna.
IT-ansvarig är en person som tar ansvar för samfällighetens hemsida och därtill förenliga uppgifter.
Utses av en Etapp för att samordna t ex städdagar. Se Förtroendevalda.

Styrelseförvaltning

Vår gemensamhetsanläggning förvaltas av Molnflygarens samfällighetsförening genom ett s.k. anläggningsbeslut som har utfärdats av Fastighetsbildningsmyndigheten i Stockholms stad (från 1996 Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun). Förvaltningen regleras av Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreningens aktuella stadgar är daterade 1999-10-27. Den på stämman valda styrelse har följande uppgifter:

 • Att inom sig fördela övriga styrelseposter och utse firmatecknare. Ordförande och kassör utses vid stämman.
 • Att utlysa föreningsstämma under november varje år.
 • Att följa Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, föreningens stadgar och dessa anvisningar.
 • Att verkställa de beslut som stämman fastställt.
 • Att sköta drift och underhåll av de gemensamma anläggningarna och göra erforderliga nyinvesteringar.
 • Att ha en kontrollerande funktion gentemot medlemmarna.
 • Att ansvara för föreningens ekonomi bl.a. uttaxering hos medlemmarna av de medel som behövs för förvaltningen.
 • Att föra redovisning över föreningens räkenskaper och till stämman avge verksamhetsberättelse över förvaltning och ekonomi.
 • Att föra förteckning över de delägarfastigheter som har del i gemensamhetsanläggningen, med medlemmarnas namn och adresser

Styrelsen ska vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intresse ska även beaktas i skälig omfattning (19§ i 1973:1150).

Stadgar

Föreningens stadgar finner du här: Stadgar

Stämman

Stämman är högsta beslutande organ och hålls under november varje år. Vid stämman redovisas senaste periodens verksamhet och ekonomi, kommande verksamhet och ekonomi, val av styrelse och övriga funktionärer. Här behandlas även förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna. Motioner lämnas senast 30 september för att kunna beredas av styrelsen och tas med på ordinarie stämma.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är 2200kr/ månad. Det finns två sätt att betala medlemsavgiften till samfälligheten:

 1. Kvartalsvis i förskott.
 2. Månadsvis i förskott för medlemmar som väljer att betala med autogiro.

På stämman redovisas den nya budgeten och vad varje delägarfastighet ska betala. Medlemmarna ska i förskott senast på angiven förfallodag betala beslutade avgifter.

Avgiften för medlemmar med autogiro dras normalt den 28:e månaden innan. När den 28:e inträffar på en helg följer dragningarna Bankgirots praxis.

En förseningsavgift debiteras för varje påbörjad månad. Avgiftens storlek bestäms av styrelsen.

Enligt Lagen om förvaltning av samfälligheter är föreningens fordran direkt utmätningsbar på samma sätt som en lagakraftägande dom. Detta är enligt lagstiftaren den säkerhet som betalande medlemmar har så att inte kostnader vältras över på dem. Berörd medlem får alltid erbjudande om hur skulden kan betalas innan begäran om utmätning sker.

Arvoden

Arvoden utgår enligt följande tabell.

Skadeståndsskyldighet

Skadeståndsskyldighet finns om medlem uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet vållar föreningen skada. Skadeståndstalan från föreningens sida kan endast verkställas av föreningens valda styrelse. Talan ska väckas i fastighetsdomstol inom två år från styrelsens beslut eller åtgärden som talan grundas på.

Skadeståndsreglerna för medlem gentemot föreningen har betydelse om föreningen i stadgarna har vissa regler för hur den gemensamma anläggningen får nyttjas. Beslut från stämman anses i dessa sammanhang vara giltiga.

Träfflokal – Skarpnäcks Gårdsväg 85

Föreningen har en träfflokal som medlemmarna kan få tillgång till. Den är på ca 60 kvadratmeter och har kök och toalett. Det finns bord och stolar att låna, utöver de som finns på plats. Träfflokalen lämpar sig väl för träffar av olika orsaker.

Hyran för lokalen är 100 kr/dag. Medlem som lånar lokalen ingår genom bokning (underskrift krävs ej) en ansvarsförbindelse och betalar en depositionsavgift om 500 kr till de lokalansvariga. Den återfås om inget finns att erinra – se nedan. Observera att endast registrerad medlem i delägarfastighet får underteckna ansvarsförbindelsen. Nyckel får endast lämnas ut till registrerad medlem.

Följande ska iakttas gällande säkerhet och trivsel av den som undertecknat detta avtal:

 • Högst 30 personer får samtidigt vistas i lokalen. Detta för att inte försvåra utrymning i händelse av brand. Den som lånar lokalen ansvarar för personsäkerheten i händelse av brand.
 • Risken för uppkomst av brand (exempelvis tända ljus, marschaller m.m.) ska beaktas.
 • Boende i närområdet får inte störas
 • Vid klagomål kommer den som undertecknat detta avtal att få gå i svaromål. Den som klagar blir hänvisad till denna person. Om det är ungdomar som har fest är den som undertecknat detta avtal skyldig att då och då kontrollera att allt står rätt till d.v.s. besöka träfflokalen för att få visshet i detta. Efter det att mötet/festen är slut ska det gå lugnt tillväga så att inte boende störs.
 • Nedskräpning och förorening i området runt träfflokalen är inte tillåtet. Om uppsnyggning inte sker kommer återbetalning av given depositionsavgift att reduceras eller inte att ske.
 • Om städning av lokalens utrymmen och diskning av porslin/bestick inte utförts tillräckligt noggrant kommer återbetalning av given depositionsavgift att reduceras eller inte att ske.
 • Inom träfflokalen finns anslaget de ordningsregler som gäller. Dessa regler ska respekteras.

Utrustning som kan lånas av medlemmarna

Föreningen har under åren köpt in diverse utrustning som medlemmarna kan få tillgång till. Den som lånar utrustning förbinder sig att bekosta eventuell skada eller förlust. Vidare gäller att den som lånar har fullt ansvar för att utrustningen utnyttjas på ett korrekt sätt. Eventuella skador till följd av olycka ansvarar den enskilde för, inte föreningen.

För att boka utrustningen kontakta styrelsen . På bokningssidan kan du se vad du kan låna.

Har du synpunkter på utrustning som föreningen borde köpa in kontakta styrelsen.

Sophantering

Hushållssopor

På samfälligheten finns 9 markinkast för hushållssopor. Förpacka soporna ordentligt samt lägg inte för tunga saker i förpackningen, för att undvika onödiga stopp i markinkasten. Ställ inga sopor utanför markinkasten, det blir en sanitär olägenhet då råttor, fåglar m.m. gärna tar för sig av soporna. Vid stopp i sopsugen, kontakta styrelsen.

Källsortering

Miljöstugor för källsortering finns på två ställen i området – se områdesskiss. Medlemmarna har tillgång till dessa dygnet runt. De är försedda med kodlås för att obehöriga inte ska ha tillträde. Följ skyltningen och lägg det du kastar i rätt kärl, det finns bilder som anger vad som ska kastas i de olika kärlen. Tänk på att:

 • hålla rent och snyggt i miljöstugorna.
 • gärna skölja ur förpackningarna hemma innan du kastar dem i kärlen.
 • sortera wellpapp och andra sorters hårdpapper i rätt kärl.
 • inte kasta hela kartonger i kärlen utan vika ihop eller skära sönder dem i mindre delar.
 • platta till även mindre förpackningar, t.ex. för mjölk och fil.

Vem ansvarar? Det gör vi som bor inom samfälligheten tillsammans!

Vem sköter? Skarpnäcks Sopsugssamfällighet vilken vår samfällighet är delägare i.

Glas och tidningar

 • Färgade och ofärgade glasförpackningar läggs i containrar avsedda för detta – se områdesskiss.
 • Tidningar läggs i containrar avsedda för detta – se områdesskiss.
 • Bilbatterier lämnas vid bensinstationernas miljöstationer eller hos säljaren.

Sopor till återvinningscentralerna i Östberga eller Högdalen

Följande fraktas bort av medlemmarna på eget initiativ:

 • Miljöfarligt (t.ex. färg- och kemikalieavfall)
 • Vitvaror
 • Byggavfall efter renoveringsarbete
 • Gamla cyklar och skidor
 • Större trädgårdsavfall
 • Möbler
 • Etc.

Trädgårdkompost

Vi har fyra behållare i den norra delen av området och fyra i den södra under säsong.

Detta kan du lägga i kärlen:

 • Blommor
 • Gräsklipp, ogräs och löv
 • Mindre mängder fallfrukt
 • Ris och små kvistar

Obs! Du kan inte lägga påsar, krukor, jord eller sten i kärlen.

Gemensamt arbete

Någon arbetsplikt för medlemmarna att utföra arbete finns inte angiven i Lagen om förvaltning av samfälligheter. Syftet med gemensamt arbete är dock att hålla ned medlemmarnas avgifter och slippa ta in dyra entreprenörer för sådant som medlemmarna klarar av att göra själva. Skötselområde som respektive etapp ansvarar för framgår av områdesskiss.

Grönområden på samfällighetens tomtmark

Medlemmarna ansvarar för all skötsel av gemensamma planteringar och grönytor. Om var och en lägger ca 1 minut per vecka så håller vi ogräset borta!

Reparationer av samfällighetens byggnader och utrustning

Uppkomna fel och brister inom etappens skötselområde repareras i första hand av etappens medlemmar, i andra hand anmäls de till styrelsen. Detta är viktigt för att förhindra olyckor och undvika “förslumning” av området.

Reparationer av utrustning i garagen

Fel på laddboxar/motorvärmare anmäls till styrelsen tillsammans med det nummer som finns angivet på garageporten.  Lampor i garagen bytes av medlemmarna. VARNING! Garageportens fjäderanordning har en konstruktion som kan orsaka olyckor och därför ska endast auktoriserad serviceman utföra reparationerna. Skötselanvisningar finns på gul dekal som ni finner på insidan av garageporten. Porten ska smörjas 1/år, t.ex  vid vårens städ och fixardag med WD 40.

Delegering av ansvar för sandning vid halka

Medlem ansvarar för att extra sandning blir utförd i förebyggande syfte och för att förhindra halkolyckor. Skadeståndsanspråk vid halkolycka ansvarar den enskilde medlemmen för som har låtit bli att sanda. Ansvaret omfattar de samfällighetsvägar som löper utmed den enskilde medlemmens tomt och närmaste vägen till det egna garaget.

Snöröjning sker via avtal med entreprenör som normalt utför detta vid ca 5 cm nysnö, sandning utförs även vid dessa tillfällen. Medlemmarna måste själv ta undan snön som ligger innanför en linje om ca 1 meter från garage och förrådsbyggnader. Tänk även på att entreprenören har svårt att ploga gästparkeringarna då det oftast står fordon parkerade där. Då är det upp till medlemmarna att se till att dessa snöröjs.

Städning av området

Under april och oktober anordnas gemensamma städdagar.

Kontroll av lekplatser

Obligatorisk säkerhetsbesiktning av certifierad besiktningsman för lekutrustning utförs regelbundet. Kontrollen har till syfte att upprätthålla god standard på lekutrustningen. Följande måste dock utföras av medlemmarna:

 • Kontroll av gungornas beslag, kedjor och leder med avseende på mekaniskt slitage.
 • Kontroll av lekutrustning så att vassa kanter och uppstickande skruvar, kvistar m.m. inte förekommer.

Om felaktigheter konstaterats ska dessa åtgärdas i första hand av medlemmarna. Större fel och brister anmäls till styrelsen. Föräldrar eller medföljande vuxen har ansvaret för att lekande barns aktiviteter inte orsakar olyckor.

Inspektion av torpargrunder

Grunderna till våra fastigheter ska inspekteras en gång per år av fastighetsägarna. Se efter eventuella läckage från avlopp och andra skador som kan uppstå. Städa bort organiskt material som trä och andra sopor som kan finnas. Fastighetsägaren som har nedstigningsbrunnen tar initiativ t.ex. vid vårens eller höstens städ-och fixardag.

Då statarlängan (dvs TV 12A, 12B, 14A och 14B) är av en annan konstruktion, ska luckan vid Skarpnäcks Gårdsväg 14B lyftas undan och se efter läckor och eventuella andra skador.

Bil i området

Generell regel

Att köra fram bilen till den egna fastigheten för att lämna/hämta gods/personer är tillåtet. Parkera dock inte utanför huset längre tid än nödvändigt.

Med hänsyn till miljön har inga förbudsskyltar satts upp enligt stämmobeslut, men ”finns” där och ska respekteras av alla. Parkera inte bilen olämpligt så att den hindrar utryckningsfordon från att komma fram i akutsituationer!

Kontrollavgift (600 kr/ tillfälle) debiteras om nedanstående bestämmelser inte beaktas.

Gult kort märkt GÄSTPARKERING

Gäller för parkering av bil, på avsedda platser, tillhörande gäst som besöker medlem i samfälligheten – se områdesskiss.

Varje delägarfastighet har rätt till två gula kort, endast originalkort gäller.

Förlorat kort anmäls till styrelsen och ett nytt fås mot en avgift av 200 kronor. Kortet får inte överlåtas till obehöriga. Kortet ska placeras väl synligt på bilens instrumentbräda på förarsidan. Gäller maximalt 3 dygn vid varje parkeringstillfälle. För längre tid kontaktas p-hyresgruppen.

Förhyrd parkeringsplats

Gäller för parkering på anvisad plats för medlem i samfälligheten som betalat avgiften. Snöröjning ingår normalt, men om medlemmens bil hindrar snöröjningsentreprenören att utföra sitt arbete svarar medlemmen själv för att snöröjning blir utförd.

Uppsägning ska ske minst en månad före ny betalningsperiod.

Vill du hyra en plats kontaktar du kassören som antingen ger dig en plats eller ställer dig i kö om det inte finns några lediga platser vid tillfället.

Kontroll av parkering inom området

Styrelsen utser representanter som har i uppgift att kontrollera att parkeringarna utnyttjas på rätt sätt, och att bilar inte parkeras på ej anvisad plats. De har rätt att varna och bötfälla vid överträdelse för att hålla p-situationen i området under kontroll. Styrelsen vill här påminna om att detta är ett uppdrag för allas bästa.

Ledigt garage

Medlem som inte utnyttjar sitt garage kan hyra ut detta till annan medlem som har ett behov av att garagera sitt fordon. Använd gärna vår grupp ”Molnflygaren” på Facebook för den här typen av frågor, eller kontakta styrelsen som gärna hjälper till med att förmedla lediga garage.

Ordningsregler

För den allmänna trivseln, för att grannsämjan ska bestå och för att allt helt enkelt ska fungera så smidigt och bra som möjligt i vårt område är det bra att ha en del regler att stödja sig på. Vissa regler underlättar dessutom för styrelsen att göra ett bra arbete.

Att inte störa

Vi bor nära varandra och det är förstås viktigt att försöka undvika att störa sina grannar. Tala t.ex. om när du ska ha fest. Spela inte musik för högt och alltför sent.

Bollspel inom området bör undvikas och om det förekommer gäller endast ”mjukt bollspel”. I vårt närområde finns flera bollplaner  som kan utnyttjas.

Otillåtna initiativ

Styrelsen äger rätt att ålägga medlem att återställa otillåtna ingrepp i eller på gemensamhetsanläggningen som inte förankrats via stämmo- eller styrelsebeslut som exempelvis: 1. inläggning av golvvärme i innerum/uterum genom fjärrvärmesystemet 2. montering av element i innerum/uterum genom fjärrvärmesystemet.

Elinstallationer

Medlem ska se till att laddboxar/motorvärmaruttaget fungerar korrekt. Egna elinstallationer som kopplas till föreningens el-system (utanför laddbox/motorvärmareuttag) är inte tillåtet.

Husdjur

Medlem ska vid berättigat klagomål vidta åtgärder för att eliminera otrevligheterna som husdjur vållar. Lär gärna mer i ”Lag om tillsyn över hundar och katter”.

Försäkringsvillkor – Heta arbeten

I förråd och garage är det inte tillåtet att utföra arbete som kan vålla brand. Skärpta försäkringsvillkor gäller för skador som inträffar i samband med s.k. heta arbeten. Delägarfastigheternas medlemmar kan få betala en självrisk om 30 procent av totala skadebeloppet.

Trädgårdsavfall och kompostering utanför egen tomt

Kompostering på den gemensamma tomtmarken eller på kommunens mark är inte tillåtet.

Biltvätt i området

Stockholms stad säger följande om biltvätt: I smutsvattnet efter en biltvätt finns en salig blandning av föroreningar – metaller, däckpartiklar, bränslerester, kemikalier från bilvårdsmedel bland annat. Det är ämnen som inte bör komma ut i naturen, så det bästa är om vattnet får passera ett reningssteg innan det når sjöar och vattendrag. Så här ska du göra om du vill tvätta din bil med miljöhänsyn:

 • Tvätta bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv- hall, där vattnet renas lokalt. Om du tvättar på gatan eller garageuppfarten är risken stor att smutsvattnet rinner direkt ut i sjöar och vattendrag via gatubrunnarna.

Tomgångskörning

I Stockholm stad får motorn gå på tomgång i högst en minut. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Medlemmarnas planteringar mot asfalterade och grusade vägar

Häckar ska ansas så att de inte sticker ut över samfällighetens asfalterade körbanor eller grusade gångvägar.

Tomtinnehavare har ansvaret för att grenar och kvistar från egen tomt inte hänger ut över kommunens gatu- och parkmark. De kan skymma såväl sikt som trafikanvisningar eller utgöra risk på annat sätt. Skulle en olycka inträffa kan du ställas till svars för den enligt Plan- och bygglagen § 17, tredje kapitlet:

“Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller ej, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.”

Försäljning av delägarfastighet

Som en hjälp för upprättande av Energideklaration: Våra hus har under de senaste 10 åren i snitt förbrukat 11,37 MWh/år och hus, varav 24 % är för uppvärmning av varmvatten och 76 % är för själva uppvärmningen.

Följande gäller:

 • Medlem som ska sälja sitt hus har skyldighet att informera både köpare och mäklare om att radhuset är anslutet till en samfällighet där medlemsavgift är obligatorisk och debiteras. Informationen ska omfatta belopp och betalningsvillkor m.m
 • Säljare och köpare ska avtala om vem som ska stå för avgifterna under eventuell överlappningsperiod mellan utflyttning av säljaren och inflyttning av köparen.
 • Säljaren har fullt ansvar för att avregistrera sin autogirobetalning.
 • Säljaren har skyldighet att informera om eventuella obetalda avgifter som finns registrerade på aktuell delägarfastighet och att dessa övertas automatiskt av den nye medlemmen. Detta gäller alla former av avgifter och speciellt den eventuella efterdebiteringen av vattenförbrukningen.
 • Säljare vars garageport har en automatisk portöppnare är skyldig att informera köparen om att en elkostnadsdebitering på 10 kr/månad tillkommer på månadsavgiften.
 • Säljaren ska överlämna två gula GÄSTPARKERINGSKORT till den nye ägaren. Saknas dessa beställs nya kort via styrelsen. Kostnad 200 kr/kort som debiteras enligt ikryssad ruta.
 • Säljaren ska anmäla den nya medlemmens namn, telefon och personnummer till styrelsen på denna blankett. Fullständig ifylld blankett lämnas i föreningens brevlåda Tätorpsvägen 190.