Vi söker 2 arbetsledare.

Arbetet består av att ta hand om 4-5 skolungdomar som ska jobba i vårt område i sommar med trädgårdsarbete och annat.

Tidpunkt: Fyra dagar efter skolavslutningen och fyra dagar innan skolan börjar.(återkommer med exakta datum)

Ålder: Du ska ha fyllt 18 år, gärna en pensionär. Bo i vårt område.

Hör av dig till styrelsen!

styrelsen@molnflygaren.se

Till alla medlemmar i Molnflygarens Samfällighet

 Nu är det snart dags för NewEl att påbörja arbetet med att byta våra gamla motorvärmaruttag till moderna uttag som kan styras från din mobiltelefon. Dessa kan på ett elsäkert sätt ladda hybrid och elbilar.

Beslut om detta togs på årsstämman och dessutom hade vi den stora turen att få pengar från Klimatklivet vilket betyder att 50% av investeringen betalas av Naturvårdsverket.  Arbetet kommer att sättas igång v. 8 och kommer vara klart ca v. 16. Det kommer att läggas en lapp i brevlådan en vecka innan det är dag för ditt garage. Lappen kommer att delas ut av NewEl. 

Har du mycket på väggarna i garaget så är det dags att börja städa. Det måste vara tomt en meter på vardera sida om ditt nuvarande motorvärmaruttag. Saker som inte slängs kan du placera mitt på din garageplats. Det är dock nödvändigt att montörerna lätt kommer runt. 

Om du har larm i ditt garage, glöm inte att stänga av detta!

Det kommer att finnas en låst container (samma kod som till miljöstugorna) där kan du slänga gamla grejer. Containern kommer att placeras på gästparkeringen vid den södra miljöstugan dvs den som ligger nära träfflokalen.

 När det är dags för montering i din länga ska ingenbil stå där. Vi kommer att tillåta parkering i området där det finns möjlighet. Det måste dock finnas utrymme att komma fram med andra fordon tex utryckningsfordon. 

För att fortlöpande få information om vilka garage som är klara gå till www.molnflygaren.se/laddboxar

Montörerna kommer att börja med garagen 55 -72 v. 8 ( Tätorpsv. 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,53,55,57,104,102,100,98 och 96.

Föreningslokalen kommer inte att kunna bokas under tiden som Newel är i området och monterar uttagen. Den kommer att användas av personalen för allt material och som lunchställe.

Det är viktigt att alla garageplatser är färdiga när du/ ni får besked om montering. Väntetid kostar pengar!

Styrelsen

Snöröjning

Att enskild medlem har synpunkter på aktuell snöröjning är helt ok.

Att medlem ger sig på snöröjaren och gnäller och skäller är helt oacceptabelt!

Någon medlem i Molnflygaren borde skämmas att bete sig på detta sätt.

Detta har nu hänt denna snörika helg.

Synpunkter ska riktas till styrelsen och ingen annan!

Boka lokalen

Inför kommande renovering och uppdatering av motorvärmareuttag, så kommer träfflokalen ej vara bokningsbar från 18/2 och ca 8 veckor framåt.Lokalen kommer att användas av Newels personal.

Styrelsen

Mark och material ansvarig.

Just nu har vi ingen som är mark och materialansvarig i samfälligheten. Platsen är med andra ord vakant.

Ta det försiktigt i halkan!

Mobila miljöstationer.

Mobila miljöstationer, är en lastbil som åker runt och samlar in farligt avfall från oss som bor i Stockholm. Kommer snart till Skarpnäck.

Läs mer på www.stockholmvattenochavfall.se

Inbrott!

Inbrott på Skarpnäcks Gårdsväg i natt, nära helikopterparken. Polis på plats. Grannar och ordförande har försökt nå fastighetsägarna utan framgång.

Polisen tipsar om att ha ytterbelysningen tänd och en del lampor tända inne.

Lasse

God Jul!

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

Inbrott!

Inbrott just nu kl. 19.00 . Okänd gått in på baksidan via lilla fönstret.

Var på er vakt!  Tänd ytterbelysningen. Ring Polisen om ni ser något misstänkt.

Styrelsen

 

Protokoll från ordinarie årsstämma för samfälligheten Molnflygaren 2018

Org. Nr 716418-9289 Postadress: Tätorpsvägen 190, 128 31 SKARPNÄCK

Tid Torsdagen den 22 november 2018 klockan 19.00

Plats: Skarpnäckskyrkan, Skarpnäcks Allé 31

Närvarande: Se bifogad avprickningslista (röstlängd § 2)

§1 Stämmans öppnande

Samfällighetens ordförande hälsade de närvarande välkomna. 

§2 Fastställande av dagordning och justering av röstlängd

Stämman beslöt 

att godkänna den föreslagna dagordningen.

Utifrån avprickningslistan konstaterades att 72 medlemmar var närvarande på stämman och att det inkommit 5 fullmakter. (Dessa dokument bifogas protokollet.)

Stämman beslöt vidare 

att den förteckning som har använts vid avprickningen gäller som röstlängd. 

§3 Val av stämmoordförande och protokollförare för årsstämman

Stämman beslöt 

att utse Anna Richert (TV 29) till ordförande och Lennart Andersson (TV 98) till protokollförare för årsstämman. 

§4 Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslöt 

att utse Spiros Lykakis (TV 152) samt Olle Pallin-Cox (TV 220) till justerare tillika rösträknare.

§5 Utlysande av stämman

Stämman beslöt 

att årsstämman var behörigt utlyst. 

§6 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs av samfällighetens ordförande.

Stämman beslöt 

att godkänna verksamhetsberättelsen. 

§7 Balans- och resultatrapport 

Samfällighetens kassör, Thomas Rothlin (TV 25), föredrog Balans- och resultatrapporten. Kassören informerade mötet om att den version av Balans- och resultatrapport som gått ut till samtliga delägare dessvärre inte var helt komplett. I den utdelade versionen saknades några verifikationer. En uppdaterad och komplett version fanns tillgänglig på mötet för utdelning. 

Stämman beslöt

att godkänna Balans- och resultatrapporten

§8 Revisionsberättelse

En av föreningens revisorer, Per Karlsten (SGV 19) föredrog revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrkte följande:

att balans- och resultatrapporten fastställs

att styrelsens ledamöter och ordföranden beviljas ansvarsfrihet för det aktuella verksamhetsåret. 

Stämman beslöt

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna-

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslöt 

att bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

§10 Budget 20180901 – 20190831 

Kassören redogjorde för förslaget till budget för nästkommande verksamhetsår. 

Stämman beslöt 

att godkänna förslag till budget för nästkommande verksamhetsår.

§11 Framställan från styrelsen.

Styrelseledamoten Nina Andersson (TV 98) föredrog styrelsens framställan angående laddboxar.

Stämman beslöt

att ställa sig bakom styrelsens hemställan att i samtliga garage byta ut befintliga motorvärmare/uttag till laddstationer från NewEl i samarbete med Klimatklivet.

(Flera delägare lyfte frågan att samfällighetens anläggningsbeslut kanske behöver justeras/kompletteras med anledning av ovanstående beslut. Styrelsen tar med sig denna frågeställning.)

Styrelseledamoten Mia Backman (tidigare TV 174) föredrog styrelsens framställan angående värmeslingor till garage.

Stämman beslöt

att enhälligt ställa sig bakom styrelsens hemställan om att inte satsa vidare på åtgärden för att motverka isbildning utan istället omedelbart avveckla befintlig anläggning. 

§12 Motioner från medlemmar 

Det har, vid motionstidens utgång den 30 september 2018, kommit in två motioner till styrelsen. Bägge motionerna behandlar förslag om att inskaffa solceller på samfällighetens gemensamma tak.

På förslag från styrelsen beslöt stämman

att slå ihop de två motionerna och

att enhälligt ställa sig bakom styrelsens hemställan att styrelsen får i uppdrag att utse en arbetsgrupp som arbetar vidare med frågan och inför nästa årsmöte återkomma med ett utarbetat förslag i frågan.  

§13 Val av representanter till styrelsen

Lennart Andersson (TV 98) från valberedningen presenterade förslag på fyllnadsval till styrelsen. 

Stämman beslöt 

att enhälligt välja nedanstående medlemmar:

Ordförande för en tid av två år Lars Brodén (SGV 37), omval

Ledamot tillika vice ordförande för en tid av två år Spiros Lykakis (TV 152) omval

Ledamot för en tid av två år Mikael Jarding (TV108) omval

Styrelsesuppleant för en tid av ett antal år Nina Andersson (TV98) omval

Styrelsesuppleant för en tid av ett antal år Mats Eriksson (TV202) omval

Styrelsesuppleant för en tid av ett antal år Eva Lindén ny ledamot

Revisor för en tid av två år Per Karlsten (SGV 19) omval

Revisorssuppleant för en tid av ett år Hagbard Knutsson (TV 45) omval

§14 Val av valberedning 

Stämman beslöt

att enhälligt välja nedanstående medlemmar att ingå i valberedningen:

Annette Eriksson (TV 202), sammankallande, omval

Olle Pallin-Cox (TV 220), ny ledamot

Andreas Skalmyr (TV178), ny ledamot

§15 Övriga frågor 

Git Fredriksson (TV 80) från Fibergruppen informerade om arbetet de bedrivit sedan föregående stämmomöte. Fibergruppen fortsätter sitt arbete.

Flera medlemmar lyfte frågan om de bortmonterade bänkarna i området och påpekade det orimliga att någon andelsägare självsvåldigt tar bort material/utsmyckning som ägs gemensamt av samtliga andelsägare i samfälligheten. Styrelsen åtogs sig att hantera frågan.

Styrelsen avtackade Mia Backman för hennes insats i styrelsearbetet. 

§ 16 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoordförande informerade om att protokollet läggs ut på samfällighetens hemsida inom två veckor. 

§ 17 Stämman stängs

Stämmoordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet 2018 avslutat. 

Skarpnäck den 

Stämmoordförande Vid protokollet

Anna Richert Lennart Andersson